Ontwikkel en opleidingsbeleid

Het ontwikkelen van opleidingsbeleid kan de effectiviteit van ingezette opleidingen vergroten. Analyseert u bijvoorbeeld vooraf het probleem dat u wilt aanpakken en daarna de keuze voor een bepaalde opleiding als middel om het probleem te verhelpen, dan voorkomt u in veel gevallen de onnodige inzet van opleidingen. Hieronder beschrijven wij tien stappen die worden gemaakt bij het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingsbeleid. Daarbij merken wij op dat u niet altijd alle stappen hoeft te volgen en dat u van de volgorde kunt afwijken.

Stap 1. Analyseer de organisatie

Iedere organisatie heeft kenmerken die de ontwikkeling of uitvoering van het opleidingsbeleid kunnen beïnvloeden. Denk aan bedrijfscultuur, maar ook de hiërarchie. Het is daarom van belang deze kenmerken vooraf te beschrijven en hiermee in het opleidingsbeleidsplan rekening te houden.

Stap 2. Analyseer de besluitvorming

Een opleidingsbeleid wordt echter sneller geaccepteerd als u de wijze waarop u besluiten neemt, vooraf analyseert. Naarmate de besluitvorming bijvoorbeeld meer rationeel is, moet u meer feiten en gegevens overleggen en het opleidingsbeleid meer beargumenteren, om acceptatie van het beleid te bewerkstelligen. Maak daarom een analyse van factoren die het besluitvormingsproces bij het ontwikkelen van opleidingsbeleid beïnvloeden.

Stap 3. Analyseer de bestaande situatie

Omschrijf de huidige situatie die u wilt aanpakken met opleiding. Bijvoorbeeld de situatie dat werknemers niet (meer) voldoen aan certificeringen of dat er gewerkt moet worden met nieuwe apparatuur/systemen waarvoor het personeel niet is opgeleid. Vraag u daarbij af:

  • Welke problemen moet u oplossen?
  • Hoe zijn deze problemen ontstaan?
  • Welke bijdrage kunnen opleidingen leveren bij het oplossen van de problemen?

Stap 4. Ontwikkel een sturingsontwerp

Bedenk welke sturingsinstrumenten worden ingezet. Meestal worden meerdere instrumenten gekozen, er is vaak sprake van een ‘instrumenten-mix’.

Stap 5. Ontwerp alternatieven

Formuleer een doel van het opleidingsbeleid (bij voorkeur meetbaar, bijvoorbeeld SMART PraktijkvragenSMART doelen stellengeformuleerd) en zo veel mogelijk alternatieven. Hulpmiddelen hierbij zijn: brainstormen of het opstellen van een ‘doelenboom’.

Stap 6. Presenteer alternatieven

Presenteer de alternatieven aan besluitvormers en breng kosten en baten in beeld.

Stap 7. Vergroot het draagvlak

Probeer draagvlak te krijgen voor het gekozen alternatief of de alternatieven die de besluitvormers overwegen. Hulpmiddelen kunnen zijn: het personeelsblad, themabijeenkomsten en informeel overleg met de OR.

Stap 8. Plan het beleid

Maak een planning voor het opleidingsbeleid, eventueel op basis van een doelenboom. Communiceer deze planning en de voortgang van de beleidsuitvoering.

Stap 9. Stel tussentijdse evaluatiemomenten vast

Beslis op welke momenten in de planning wordt geëvalueerd en wanneer het plan kan worden bijgesteld.

Stap 10. Meet effecten

Meet of de doelen van het opleidingsbeleid zijn bereikt. Stel het beleid eventueel bij.

Bron: XpertHR

Talent ManagementTalent Management, het toverwoord voor verbinden?

Wat is uw strategie? Wordt er in uw organisatie voldoende aandacht besteed aan de juiste mensen op de juiste plek voor nu en in de toekomst?

Talent Management(TM) is in veel organisaties nog onderbelicht terwijl de voordelen groot te noemen zijn. Vele organisaties doen wel iets of een onderdeel van TM maar omarmen het te weinig waardoor de gewenste effecten niet of nauwelijks worden behaald. Daar waar organisaties TM hebben doorgevoerd brengt het stabiliteit en verhoogd het de medewerkers tevredenheid en worden er betere resultaten behaald. Het geeft u een een voorsprong op uw concurrenten.
Talent Management is niet alleen voor uw “parels” (beste medewerkers)in uw organisatie maar is het een manier om medewerkers op allerlei niveaus te laten excelleren binnen uw organisatie.

Wat verstaan we nu eigenlijk onder Talent management?
TM is het inzichtelijk maken of herkennen van het Talent per medewerker om vervolgens dit optimaal te ontwikkelen en in te zetten van het potentieel in de organisatie. Uw menselijke kapitaal(Human Capital)

Als TM onderdeel is van de bedrijfsstrategie en vertaald wordt naar de bedrijfsonderdelen kan een duurzame groei gerealiseerd worden als het Talent ook op een juiste wijze wordt beheerd. Het hebben van de juiste informatie, processen en systemen zijn van essentieel belang om het Talent tot wasdom te laten komen.

Onze consultants helpen u in een aantal stappen om te komen tot het optimaal inzetten van het aanwezige Talent. Mail naar info@fortifico.nl voor een verkennend gesprek.